Glass Onion

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

Tech billionaire Miles Bron invites his friends for a getaway on his private Greek island. When someone turns up dead, Detective Benoit Blanc is put on the case.

‌​