Copycat Killer - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

A serial killer takes advantage on the media interest over his murders, manipulating their victims, police and the media, turning the murders into a spectacle mediatic.

‌​