Blood Sisters - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Blood Sisters tells the story of two friends Sarah (Ini Dima-Okojie) and Kemi (Nancy Isime). Sarah is engaged to her dream man, Kola (Deyemi Okanlawon.) However, their seemingly idyllic union has a dark side.

‌​