Hijack - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

A plane from Dubai to London is hijacked over a 7-hour flight, while authorities on the ground scramble for answers.

‌​