Daisy Jones & The Six - Tập 02

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Following the rise of rock band Daisy Jones and The Six through the 1970s Los Angeles music scene on their quest for worldwide icon status.

‌​